ماجدی: مدافعان تیم شفر، ناهماهنگ هستند

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید