نشان آزادیِ آنگ سان سوچی، پس گرفته شد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید