آرشیو ماهانه: آذر ۱۳۹۶

محمدرضاشاه به روایت یکی از رجال پهلوی

روزنامه جوان در مطلبی به قلم جهانگیر آموزگار،برادر بزرگتر جمشیدآموزگار(نخست وزیر سالهایی ۵۵تا ۵۶) به بررسی خصلتهای محمدرضا پهلوی پرداخته است. این نوشته را می خوانید: سهم محمدرضا پهلوي در ايجاد يك طغيان ملي...