روزانه ۶۰۰ زن آمریکایی مورد خشونت قرار می گیرند

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید