فردِ نیکوکار، سرپرستی همه ایتامِ زلزله زده را قبول کرد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید