چینی ها، جیغ ایرانی ها را در آوردند

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید