وضعیت نماینده آمریکایی، وخیم است

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید