رئیس جمهوری، قم را به مقصد تهران ترک کرد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید