در سال ۷۸، زمین در تهران متری چند بود؟

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید