افتخاری: پول کاوه را دادیم تا به جای باریک نکشد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید