داعش، حمله «شانزه لیزه» را بر عهده گرفت

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید