طالب‌لو تمرینات گروهی را آغاز کرد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید