فرودگاه عدن تعطیل شد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید