ترامپ یک قانون دیگر اوباما را لغو کرد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید