طنز؛ خط روی پیشانی

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید