فیاضی: شرایط پارسه برایم قابل تحمل نیست

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید