بازیکنان نساجی همچنان در اعتصاب هستند

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید