قرمزها: جایگاه آبی ها را به ما بدهید؛ تردد پلیس اسب سوار بین هواداران

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید