امسال بعثه ای به حج نمی فرستیم

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید