حمله یک افغانی با تبر به مسافران قطار در آلمان

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید