تنها رقیب ترامپ هم از انصراف می دهد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید