خاتمی: ایرانیان به حج با ذلت نخواهند رفت

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید